Skip to main content

Angeliki Petraki

Stefopoulou, Angeliki, George Balatsos, Angeliki Petraki, Shannon L. LaDeau, Dimitrios Papachristos, and Antonios Michaelakis. 2018. “Reducing Aedes Albopictus Breeding Sites Through Education: A Study In Urban Area”. Plos One 13 (11): e0202451. doi:10.1371/journal.pone.0202451.