Skip to main content

Yuguo Qian

Zhou, Weiqi, Wenjuan Yu, Yuguo Qian, Lijian Han, Steward T. A. Pickett, Jing Wang, Weifeng Li, and Zhiyun Ouyang. 2021. “Beyond City Expansion: Multi-Scale Environmental Impacts Of Urban Megaregion Formation In China”. National Science Review. Oxford University Press (OUP). doi:10.1093/nsr/nwab107.